Rezervácia:

Rezervácia je platná až po odsúhlasení prenajímateľom.

 

Ceny / Účtovanie:

Denná sadzba je účtovaná za 24 hodín od výpožičky. Pri prekročení o viac ako jednu hodinu je účtovaná ďalšia denná sadzba.

V cene je zahrnuté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla az do výšky 300 tisíc EUR.

Vozidlá sú odovzdávané s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok + poplatok za manipuláciu spojenú s tankovaním.

Pokuta za stratu, alebo zabudnutie dokladov od vozidla je 200 EUR.

Pokuta za stratu, alebo neodovzdanie kľúčov je 400 EUR.

V prípade vrátenia nekompletnej povinnej výbavy sa účtuje pokuta 100 EUR.

 

Služby mimo otváracích hodín:

Naše služby sú dostupné mimo otváracích hodín účtuje sa však príplatok za odovzdavie alebo prevzatie mimo pracovných hodín.

 

Doplnky do auta:

Ďalšie doplnky ako napr  GPS navigácie, zimné reťaze a iné sú spoplatňované osobitne.

 

CESTA DO ZAHRANIČIA:

Vstup nie je povolený do krajín mimo EU

 

Poistenia:

V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle. Akékolvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

 

Zodpovednosť:

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné...).

Doplnky: 
Doba prenájmu / územná platnosť: 
• Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne uprenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho majetku so všetkými následkami.

 

Doplňujúce podmienky pre skupiny vozidiel M a N:

Preťaženie vozidla: 
V prípade, že nastane preťaženie vozidla, klient tak porušil podmienky spoločnosti a musí uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 EUR, plus nárok na náhradu škody.

 

Ďalšie informácie:

Prenajímateľ nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.

Spätné vyplatenie DPH nie je možné.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.

V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použitia vozidla je nutné dopĺňať:

- voda do ostrekovačov

- voda do chladiča/chladiaca kvapalina

- olej do motora

- aditíva

Každé vozidlo je pred začatím prenájmu skontrolované a náplne sú doplnené.